Rusted heart

You wrought my heart

By stabbing it hardly

By the iron cores of your unkindness

Ohh my kind of madness…

Yet,My heart is wailing.. wailing…

A rusted heart yet ablaze!!!

Pore some kindness

Save my heart from perils!!

Ohh my rusted heart is wailing…..

@Scribblerkat

ಕಡು ಕಪ್ಪು ಸಾಗರ !!

ಕತ್ತಲೆಯ ಸಾಗರದಿ,

ಅವಳ ನಗುವ ಹೊಳಪು

ಆಕ್ರಮಿಸುತಿತ್ತು,

ಹಾಲ್ನೊರೆಯಂತ ಅಲೆಗಳು

ದಿಕ್ಕಿಸಿ ದಿಕ್ಕಿಸಿ ಅವಳ ಚುಂಬಿಸುತ್ತಿದ್ದವು,

ಬೆಳ್ಳಿ ಚಂದಿರನ ಕಿರಣಗಳು

ಮೂಡಿಸುತಿದ್ದವು ಅವಳ ಅಂದವ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೆರಗು !!

@Scribblerkat